Autor
Petra Volčková
21.2.2024
No items found.

Poistenie firemných vozidiel má svoje špecifiká

Vyberáte poisťovňu pre svoj fleet? Prípadne zvažujete, či sa oplatí havarijné poistenie alebo pripoistenie vozidiel? Poradíme.

--------------------------------------------------------

Väčšina poisťovní zdvihla ceny poistného na vozidlá ako odpoveď na rastúce ceny energií, náhradných dielov na vozidlá a ceny servisu, tiež na infláciu, ako aj vyšší počet dopravných nehôd. Mnohé firmy tak zvažujú, či a do akej miery sa oplatí vozidlá havarijne poistiť a pripoistiť, resp. zmeniť poisťovňu, kde majú uzavreté aj PZP. „Poistenie je pre firmu dôležitý nástroj na zmiernenie finančných škôd v spojitosti s poistnými udalosťami. Dôležitý je preto nielen výber poisťovne, ale najmä nastavenie parametrov poistného, vrátane havarijného poistenia či pripoistenia,“ upozorňuje Vladimír Guštafik, Head of Operations Services Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility vrátane operatívneho lízingu pre fyzické a právnické osoby.

PZP je povinná, ale...

Povinné zmluvné poistenie (PZP) zo zákona mať musíte, ak vaše vozidlo využíva cestné komunikácie na Slovensku. „Aj v prípade operatívneho lízingu, kedy užívateľ vozidlo nevlastní, ale len užíva, uzatvára PZP, prípadne aj havarijné poistenie lízingová spoločnosť, no pre nájomcu platia tiež isté pravidlá,“ podotýka Vladimír Guštafik.

PZP je tak súčasťou lízingovej zmluvy. Slúži na ochranu poisteného, aby nemusel hradiť škody, ktoré spôsobil prevádzkou svojho vozidla druhému, a zároveň chráni aj poškodeného, aby nemusel škodu vymáhať od škodcu, ale si ju uplatnil v poisťovni. Minimálne limity krytia sú v poisťovniach rovnaké, dané zákonom, ale... Rozhodovanie, kde uzavriete  PZP, by nemalo byť na okraji záujmu.

Dôležité je pozerať sa na kvalitu služieb poisťovne, predovšetkým rýchlosť a hĺbku odškodnenia, pretože vám to ušetrí nielen starosti a čas, ale aj peniaze. V prípade operatívneho lízingu dbá lízingová spoločnosť na výber kvalitných poisťovní, avšak tak, aby si klient mohol vybrať z minimálne dvoch-troch možností poistenia,“ dodáva odborník Business Lease. Ak spokojní s poisťovňou nie ste, môžete ju zmeniť. V zmysle platnej legislatívy musíte síce priznať vami vzniknuté škody za posledných 36 mesiacov, no navyšovanie poistného pri škodových klientoch je v poisťovniach rôzne.

Ak klient mal nejaké poistné udalosti, je pre neho momentálne výhodné overiť si ceny poistenia v rôznych poisťovniach,“ konštatuje Ľubomír Hrehovčík, konateľ B&H Insurance. Osobitne to platí pri havarijnom poistení, kde je navýšenie poistného z dôvodu škodovosti rôzne v jednotlivých poisťovniach. Zmenou poistky tak môžete ušetriť.

Pozor na termíny

Ak spôsobíte vašim vozidlom škodu inému, majte na zreteli dva aspekty, aby vás to pri PZP nevyšlo draho. „Po prvé, mať uhradené poistné načas, pretože v prípade omeškania s platením poistného má poisťovňa právo žiadať od klienta náhradu škody, ktorú vyplatila poškodenej strane. A po druhé, dodržať lehotu na nahlásenie vzniknutej udalosti, ktorá je 15 dní, ak sa stala nehoda na Slovenku a 30 dní, ak sa stala nehoda v zahraničí, pretože ak lehota nebola dodržaná, aj tomto prípade má poisťovňa právo žiadať od klienta časť alebo celú výšku škody, ktorú uhradila poškodenej strane,“ upozorňuje Ľubomír Hrehovčík.

Kedy zvážte havarijné poistenie

Havarijné poistenie zo zákona povinné nie je, no má svoje opodstatnenie.

Zvážiť by ho mali minimálne firmy, ktoré vozidlá využívajú permanentne, napríklad distribučné, servisné, farmaceutické firmy a pod.“ konštatuje Vladimír Guštafik. Základom pri zvažovaní havarijnej poistky je uvedomenie si, či je firma schopná a ochotná znášať riziká, ktoré sú stále väčšie.

Kvalitné havarijné poistenie na rozdiel od PZP kryje aj škody vzniknuté neznámym vozidlom alebo osobou, poškodenie pri vykradnutí vozidla alebo jeho krádež a taktiež živelné udalosti,“ vysvetľuje Vladimír Guštafik. V kombinácii s faktom, že služobné vozidlá často zamestnanci parkujú napríklad na sídliskách, sú práve škody bez známeho vinníka čoraz bežnejšie, no zákonné poistenie ich nekryje. Ako podotýka odborník, ďalším dôvodom na poistenie, sú výbavy vozidiel.

Dnes už je celkom bežné, že nové vozidlá majú vpredu zabudovaný dištančný radar, senzory či kamery, ktoré na jednej strane vodičovi pomáhajú predísť kolízii, ale na strane druhej vedia opravu drobného „ťukanca“ predražiť. Bez havarijného poistenia je to výrazný zásah do firemného rozpočtu,“ dodáva.

Legislatíva vie odškodné predražiť

V prípade, že vysielate zamestnancov na služobné cesty vozidlom aj do zahraničia, dbajte pri výbere poistenia aj na rozsah krytia v zahraničí a rovnako zvážte vyššie poistné krytie. „Vyššie limity sú vecou dohody s poisťovňou, no v zahraničí často platí rozdielna legislatíva náhrady škody,“ upozorňuje Vladimír Guštafik. Platí totiž pravidlo, že vzniknutá škoda sa likviduje podľa legislatívy krajiny, v ktorej škoda nastala. Benefitom môže byť aj pripoistenie k havarijnému poisteniu.

Napríklad pripoistenie právnej pomoci pomôže, ak vodič firmy zaviní dopravnú nehodu a príde o vodičský či technický preukaz, respektíve je voči nemu vznesené obvinenie z priestupku prípadne z nedbanlivostného trestného činu,“ dodáva.

GAP poistenie pomôže

Hoci GAP poistenie je položka navyše, významne kryje finančnú stratu. „Ide o rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a trhovou cenou vozidla,“ vysvetľuje Vladimír Guštafik. Každé nové vozidlo stráca svoju trhovú hodnotu najviac v prvých rokoch od jeho kúpy, a teda v prípade jeho krádeže alebo totálnej škody je jeho trhová hodnota výrazne pod jeho účtovnou zostatkovou hodnotou vedenej v účtovníctve firmy. „Pri totálnej škode vozidla - krádeži alebo havárie, kedy je nerentabilné vozidlo opravovať, poisťovňa poskytuje plnenie len do výšky aktuálnej trhovej ceny auta,“ vysvetľuje. Rozdiel, čiže stratu, by ste bez GAP poistenia znášali vy ako klient poisťovne.

Škodovosť sledujte

Škodovosť je skutočne jedným z najdôležitejších parametrov, od ktorých sa odvíja cena poistky. Priemerná výška škodovosti dnes dosahuje na celom trhu takmer 70 %. Ak firma presiahne túto hranicu a štruktúra nehôd sa zakladá na frekvenčných škodách, pre poisťovňu je to signál k zvýšeniu poistného. Mnohé poisťovne pritom zvyšujú poistné pre celý fleet firmy, hoci poistnú udalosť spôsobil vodič len jedného vozidla. Mali by ste preto vo firme sledovať typy škôd a viesť štatistiky vodičov, ktorí viedli vozidlo v čase poistnej udalosti. Ľahšie tak identifikujete príčiny vyššej škodovosti a môžete prijať náležité opatrenia.

V prípade operatívneho lízingu škodovosť firmám sledujeme a upozorňujeme na „hriešnikov. Tiež im odporúčame školenia defenzívnej bezpečnej jazdy pre vodičov,“ dodáva Vladimír Guštafik.

Poisťovne, ako dopĺňa Ľubomír Hrehovčík, uplatňujú tiež tvz. segmentačné kritéria, ktoré zohľadňujú vek majiteľa vozidla a miesto registrácie vozidla. Poistky pre mladých vodičov a vozidlá registrované v krajských mestách s hustejšou premávkou sú vo všeobecnosti drahšie, no tieto kritéria neovplyvníte.

--------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

Business Lease Slovakia s.r.o, Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava

p.volckova@businesslease.sk, tel.: +421 2 5810 3860, www.businesslease.sk

---------------------------------------------------------------------------------------

O spoločnosti Business Lease

Business Lease Slovakia je stredoeurópskou lízingovou spoločnosťou patriacou do skupiny Business Lease Group. Spoločnosť sídli v Bratislave a má pobočku v Košiciach. Nadnárodná spoločnosť pôsobí aj v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku a je divíziou AutoBinck Group (www.autobinck.com).

Na Slovensku bola spoločnosť Business Lease založená v roku 1998 v Bratislave. Podporujeme myšlienky spoločenskej zodpovednosti, mobility, inovácií, cirkulárnej ekonomiky a veľmi nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov, zamestnancov aj našich dodávateľov. Dávame si záležať na budovaní zdravej firemnej kultúry a hodnotách. Okrem veľkých medzinárodných zákazníkov poskytujeme služby aj pre menšie a stredne veľké spoločnosti s balíkmi služieb šitých na mieru.

Komplexné riešenie mobility:

• Operatívny lízing pre firmy www.businesslease.sk

• Krátkodobý prenájom www.businessrent.sk

• Operatívny lízing pre zamestnancov a fyzické osoby www.activelease.sk

• Predaj preverených jazdených áut po operatívnom leasingu www.carsandcare.sk

O spoločnosti AutoBinck Group

AutoBinck Group je medzinárodná spoločnosť s centrálou v holandskom Utrechte. AutoBinck Group pôsobí na trhu od roku 1907 a dnes je jedným z popredných hráčov v oblasti poskytovania mobility v Európe. Skupina má tri divízie, patrí pod ňu 24 spoločností v 7 európskych krajinách. Celkový počet zamestnancov AutoBinck Group je 1 102. Ročné tržby skupiny predstavujú 985 miliónov.

Dovoľte nám kontaktovať vás

Nechajte nám svoj kontakt a my sa vám ozveme
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Táto webstránka využíva súbory cookies

Využívame súbory cookies, aby sme Vám poskytli čo najlepšie služby, neustále sa zlepšovali a zapamätali si Vaše preferencie pre ďalšie návštevy. Kliknutím na tlačidlo "Akceptovať všetko" súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies. Tlačidlom "Odmietnuť nepovinné cookies" súhlasíte s používaním iba mandatórnych súborov. Tu sa môžete dozvedieť Viac o cookies a nastavení súkromia.