Autor
Bikkelhart
15.3.2018
No items found.

Elektromobilita dostane ďalšie impulzy

Záujem o elektromobily vo firmách rastie najmä pre zvyšujúci sa počet modelov, väčší dojazd aj výhodnejšie financovanieElektromobilita na slovenských cestách by mala aj tento rok dostať zelenú. Umožniť by to mal nielen celosvetový trend eko-mobility, ale najmä zvyšujúci sa dojazd elektromobilov, rozširujúca sa infraštruktúra aj na Slovensku, väčší výber modelov a najmä výhodnejšie financovanie. „Záujem o elektromobily rastie aj vo firmách. Vysokú obstarávaciu cenu elektromobilov riešia outsourcovaním financovania prostredníctvom operatívneho lízingu, čo im umožňuje dostať do vozidlového parku aj drahšie a stále nové typy elektrických áut a neniesť riziko a starosti spojené s odpredajom elektromobilu. Outsourcovaním služieb zas riešia starostlivosť o samotný vozidlový park. Tým si zabezpečujú nepretržitú mobilitu,“ podotýka Lucia Čišková, výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility a popredným hráčom na poli operatívneho lízingu. V rámci neho už vyše tri roky aktívne ponúka všetky druhy elektromobilov, vrátane značky Tesla. V rámci inovácií poskytuje aj tzv. E-mobility balík, kde okrem elektromobilu poskytuje aj prístup k nabíjacej infraštruktúre či nabíjaciu stanicu priamo do firmy.Podpora pokračujeJasný trend v mobilite na najbližšie roky potvrdila aj tohtoročná automobilová show v Ženeve – každá významnejšia automobilka predstavila svoje tromfy v elektromobilite. „Do roku 2020 sa na cestách očakáva až 103 modelov e-áut,“ podotýka výkonný šéf GreenWay Infrastructure Rastislav Lauko. S každým novým modelom sa pritom predlžuje aj dojazd. Napríklad jeden z najpreferovanejších modelov aj medzi firmami – Nissan Leaf má v novej verzii už dojazd okolo 350 km. Inováciami nadupaná Tesla, ktorá je už u nás dostupná cez operatívny lízing Business Lease a o ktorú majú stúpajúci záujem najmä technologické firmy, posúva hranicu dojazdu na 600 km. „Keď si zoberieme, že až 70 % jázd v Európe je do 40 km denne, elektromobilita je riešením nielen v rámci mestskej mobility, ale aj regionálnej a celoslovenskej,“ hovorí Lucia Čišková.Samozrejme, aby sa elektromobilita stala jasnou prvou voľbou či už jednotlivcov, alebo firiem, je potrebné splnenie troch podmienok – priaznivá obstarávacia cena, potrebný dojazd a infraštruktúra.Na Slovensku už vlani vláda podporila elektromobilitu finančným stimulom 5000 eur pri obstaraní elektromobilu a 3000 eur pri obstaraní si hybridu. Hoci nárast záujmu bol viac ako stopercentný, stále sa nevyčerpal celý balík a podpora tak trvá aj tento rok. „Náklady na elektromobilitu sa výrazne znižujú aj pri operatívnom lízingu,“ podotýka Lucia Čišková. Operatívnym lízingom sa dá vyhnúť nielen vysokej vstupnej investícii, ale prefinancovať v rámci mesačných platieb len rozdiel medzi nadobúdacou hodnotou vozidla a zostatkovou cenou po skončení nájmu, teda len využitý čas pri využívaní servisu a služieb. Bez prevádzkových a finančných rizík. Elektromobily majú vysokú zostatkovú hodnotu, firmy tak môžu siahnuť po novinkách.Náklady klesajúKým cena elektromobilov sa pohybuje v priemere okolo 30 tisíc eur, pri pohľade na celkové prevádzkové náklady – teda aj vrátane paliva a servisu, napríklad za štyri roky, sa elektromobil dostáva nákladovo k vozidlu so spaľovacím motorom. „Servisné náklady sú totiž pri elektromobile polovičné než pri vozidle so spaľovacím motorom. Kým náklady na elektrinu sú štvrtinové oproti nákladom na benzín. V prípade elektromobilu platí, že čím viac jazdí, tým sú náklady nižšie. V priemere môžu byť celkové náklady o 20 % až 30 % nižšie než pri fosílnych palivách,“ hovorí Lucia Čišková. Základom je optimalizácia nabíjania cez domáce nabíjacie stanice s nabíjacími programami prevádzkovateľov nabíjacej infraštruktúry.Impulz infraštruktúreKým v budovaní infraštruktúry sú v súčasnosti aktívne najmä súkromné spoločnosti, v krajinách strednej a východnej Európy vrátane Slovenska vyčlenila Európska únia v rámci projektu Next E do roku 2020 až 19 miliónov eur na výstavbu 222 rýchlonabíjacích staníc s výkonom 50 kilowattov a 30 superrýchlych nabíjacích staníc s výkonom 150 až 300 kilowattov. U nás v rámci projektu pribudne 18 rýchlonabíjacích a 7 ultrarýchlonabíjacích staníc. Priekopník v tejto oblasti, spoločnosť GreenWay, plánuje podľa Rastislava Lauka tento rok k svojim 25 rýchlonabíjacím staniciam pridať ďalších päť. Infraštruktúra pritom už dnes zabezpečuje pohodlné spojenie zo západu na východ krajiny.New impetus for electromobilityBusiness Lease: The interest in electric cars in companies is growing, especially due to the increasing number of models, longer range and better financingElectromobility on Slovak roads is expected to get the green light also this year. It should be made possible not only because of the global trend of eco-mobility, but especially because of the increasing range of electric vehicles, expanding infrastructure throughout Slovakia, greater choice of electric models and more favourable financing. “The interest in electric cars is growing also in companies. They overcome the high purchase price of electric cars by outsourcing the financing through operational leasing, allowing them to get even more expensive and newer types of electric cars in their vehicle fleet, without the necessity to carry the risk and worries associated with the resale of an electric car. By outsourcing the services, they resolve the care of the whole vehicle fleet. This ensures them full mobility,” notes Lucia Čišková, Managing Director of Business Lease Slovakia. The company is a provider of comprehensive mobility and a leading player in the field of operational leasing. More then three years, It has been actively offering all types of electric cars, including Tesla. As a part of its innovative programme, it has also been providing a so-called e-mobility package, where it provides not only electric cars but also access to the charging infrastructure or a charging station directly to the company.Support continuesA clear trend in mobility for the upcoming years was confirmed by this year’s Geneva Motor Show – each major carmaker presented its best of electromobility. “By 2020, up to 103 models of e-cars are expected on the road,” says GreenWay Infrastructure Executive Director Rastislav Lauko. With each new model, the range is extended. For example, one of the most preferred models amongst companies, Nissan Leaf, has already reached a range of 350 kilometres in the new version. Tesla, supercharged with innovations, which can be obtained in Slovakia through Business Lease’s operational leasing and which is more and more popular among technology companies, moves the limit of range to 600 kilometres. “When we consider that up to 70% of drives in Europe are below 40 kilometres per day, electromobility is a solution not only within the urban mobility, but also at regional and national levels,” says Lucia Čišková.Of course, electromobility can become a clearly first choice option, whether for individuals or companies, only if the following three conditions are met: a favourable purchase price, sufficient range, and good infrastructure.Last year, the Slovak government supported electromobility with a financial incentive of 5,000 euros for the purchase of an electric car and 3,000 euros for the purchase of a hybrid car. Although the increase in interest was more than one hundred percent, the entire package has still not been exhausted and the support continuous also this year. “Costs of electromobility are significantly decreasing also in case of operational leasing,” notes Lucia Čišková. Operational leasing allows you not only to avoid a high initial investment, but you will only pay for the difference between the acquisition value of the vehicle and the residual price at the end of the lease in monthly instalments, that is, only the time spent using the services. And with no operational and financial risks. Electric cars have a high residual value, so companies can reach out for the newest models.Costs are decreasingWhile the average price of electric cars is around 30 thousand euros, when looking at the overall operating costs – including fuel and service – then during four years of operation, the cost of an electric vehicle gets at the level of the car with internal combustion engine. “Service costs of an electric vehicle are half of those for vehicles with internal combustion engine. And the cost of electricity used is a quarter of the petrol cost. In the case of an electric car, the more one drives, the lower the cost. On average, the total cost may be 20% to 30% lower than with fossil fuels,” says Lucia Čišková. The basis is to optimize charging through home charging stations with charging programmes of charging infrastructure operators.Impetus for infrastructureWhile private-sector companies are currently most active in the construction of infrastructure, in the countries of Central and Eastern Europe, including Slovakia, the European Union has earmarked up to 19 million euros under the Next E project for building 222 fast charging stations with a power of 50kW and 30 ultra-fast charging stations with a power of 150 to 300 kilowatts till 2020. Within this project, 18 fast charging and 7 ultra-fast charging stations will be added in Slovakia alone. The pioneer in this area, GreenWay, plans to add another five to its current 25 fast-charging stations this year, according to Rastislav Lauko. The infrastructure already provides a convenient connection from the west to the east of the country.

Dovoľte nám kontaktovať vás

Nechajte nám svoj kontakt a my sa vám ozveme
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Táto webstránka využíva súbory cookies

Využívame súbory cookies, aby sme Vám poskytli čo najlepšie služby, neustále sa zlepšovali a zapamätali si Vaše preferencie pre ďalšie návštevy. Kliknutím na tlačidlo "Akceptovať všetko" súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies. Tlačidlom "Odmietnuť nepovinné cookies" súhlasíte s používaním iba mandatórnych súborov. Tu sa môžete dozvedieť Viac o cookies a nastavení súkromia.