piktogrami web Kreslicí plátno kopie

Poistná udalosť / Nehoda / Krádež vozidla

Podrobný postup pre nahlásenie škody na vozidle:

Poistné udalosti je potrebné nahlásiť spoločnosti Business Lease v čo najkratšom čase od ich vzniku priamo cez online aplikáciu na businesslease.sk >>> dostupnú cez sekciu Rýchly prístup, najneskôr však do 15 dní.

Komunikáciu s poisťovňou riadi Business Lease, vodič nenahlasuje udalosť do poisťovne.

 • Je potrebné nahlásiť všetky detaily poistnej udalosti, ktoré sú potrebné pre plynulý priebeh opravy vozidla a vysporiadanie poistného plnenia.
 • Prostredníctvom aplikácie je taktiež možné v prípade potreby pripojiť kópiu Vášho vodičského preukazu, správu o nehode alebo policajnú správu.
 • Nahlásiť poistnú udalosť je potrebné aj v prípade, ak ste spôsobili poistnú udalosť kde bolo poškodené iné vozidlo alebo majetok tretej strany (Vaše vozidlo nemusí byť poškodené).

A čo ďalej?

 • Po nahlásení poistnej udalosti môžete byť v prípade potreby kontaktovaný zamestnancom Business Lease za účelom poskytnutia ďalších informácií o obhliadke alebo oprave vozidla
 • V prípade, ak je vozidlo pojazdné, bude Vás kontaktovať pracovník poisťovne a dohodne sa s Vami na mieste a dátume obhliadky poškodeného vozidla
 • Po obhliadnutí vozidla Vám pracovník poisťovne odovzdá zápis o poškodení vozidla, ktorý je potrebné odovzdať v servise, kde sa bude vozidlo opravovať
 • Pokiaľ bolo Vaše vozidlo po nehode odtiahnuté k nášmu servisnému partnerovi, po Vašom nahlásení poistnej udalosti zabezpečí obhliadku vozidla spoločnosť Business Lease v spolupráci so servisným partnerom

 

DOPRAVNÁ NEHODA

V zmysle zákona je potrebné k dopravnej nehode privolať políciu v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak nie je možná dohoda medzi účastníkmi o vinníkovi nehody
 • Ak škoda na vozidle zjavne prevyšuje 4.000 € (alebo si nie ste istý výškou škody)
 • Ak prišlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb
 • Ak prišlo k poškodeniu majetku tretej osoby (nie účastníkov nehody), vrátane stretu so zverou.

V prípade pochybností Vám odporúčame privolať políciu ku každej dopravnej nehode. Polícia je povinná vyšetriť každé hlásenie a vyhnete sa tým prípadným postihom zo strany poisťovne v prípade, že nesprávne odhadnete výšku škody a jej zavinenie.

Pokiaľ nehoda nebola zaprotokolovaná políciou, je na mieste nehody nevyhnutné vyplniť a podpísať tlačivo Správa o dopravnej nehode/škodovej udalosti spolu s ďalším účastníkom nehody. V tlačive je potrebné uviesť najmä: číslo zákonného poistenia vozidla poisťovne vinníka (uvedené na bielej karte), EČ vozidla, meno, adresu, kontaktné informácie toho, kto spôsobil nehodu.

V prípade, že bolo tlačivo v Zložke pre vodiča už použité, resp. v nej chýba, je možné požiadať Business Lease o jeho zaslanie alebo si ho stiahnuť na našej web stránke www.businesslease.sk >>>

Ubezpečte sa, prosím, že máte vždy prázdne tlačivo vo vozidle.

 

KRÁDEŽ VOZIDLA /VRÁTANE ČIASTOČNEJ KRÁDEŽE AKO UKRADNUTIE RÁDIA ATĎ./

Každý prípad krádeže je potrebné v čo najskoršom čase (do 24 hod.) oznámiť polícii a Business Lease. Za účelom poskytnutia služieb cestnej asistencie kontaktujte Business Lease cestnú asistenciu (cestná asistencia môže pre Vás zabezpečiť náhradnú mobilitu alebo alternatívne ubytovanie).

POISTNÁ UDALOSŤ ZAVINENÁ NEZNÁMYM VOZIDLOM RESP. NEZNÁMOU OSOBOU

V prípade, že dôjde k poškodeniu vozidla neznámym vozidlom, neznámou osobou alebo vandalom (za takéto poškodenie sa považuje napr. postriekanie vozidla farbou, poškrabanie laku atď.), je nevyhnutné privolanie polície, nakoľko ide o trestný čin.

POISTNÁ UDALOSŤ V ZAHRANIČÍ

V prípade dopravnej nehody, krádeže alebo poškodenia vozidla mimo územia Slovenskej republiky je nevyhnutné vždy privolať políciu a nasledovať inštrukcie uvedené v príručke pre vodiča. Taktiež je nutné vyžiadať si kópiu policajnej správy.

Kontaktujte nás

Neváhajte kontaktovať náš tím špecialistov na poistné udalosti pre viac informácií!

Kontaktovať Info Business Lease | |T. +421 2 58 103 810
Chat
Kontaktovať Info Business Lease

Kontaktujte nás