Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o. so sídlom CBC, Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 745 843, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 17187/B (ďalej len “BLS“) ako prevádzkovateľ  osobných údajov si Vás dovoľuje informovať o tom, ako spracúva Vaše osobné údaje, na akom právnom základe, komu ich poskytuje, aké Vám zo spracúvania osobných údajov náležia práva.

 

Cieľ prehlásenia

Týmto dokumentom si dovoľujeme informovať Vás o spracovávaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s našou spoluprácou, a to v nadväznosti na požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) známeho skôr pod skratkou „GDPR“.

V našej spoločnosti získavame a pracujeme s rôznymi údajmi, ktoré sa týkajú rôznych dotknutých osôb. Pre Vašu lepšiu orientáciu sme tento dokument rozdelili na základe služieb, ktoré Vám BLS poskytuje a typu vzťahu aký medzi Vami a BLS je. Pre bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci toto ktorého vzťahu, kliknite na príslušný odkaz nižšie.

Obsah

 • Všeobecné ustanovenia
 • Cieľ prehlásenia
 • Právne základy a účely spracúvania osobných údajov
 • Odkiaľ sú získavané osobné údaje?
 • Aké osobné údaje spracúvame?
 • Poskytované služby
 • Operatívny leasing – právnické osoby
 • Operatívny leasing – SZČO a fyzické osoby
 • Kupujúci vozidiel – SZČO a fyzické osoby
 • Krátkodobý prenájom vozidla
 • Kamerové záznamy
 • Príjemcovia osobných údajov
 • Ako dlho sú osobné údaje uchovávané?
 • Aké mám voči BLS práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

Právne základy a účely spracúvania osobných údajov

Nižšie sa dozviete viac o tom, na aké účely a na akých právnych základoch spracúvame Vaše osobné údaje.

 • Plnenie zákonnej povinnosti

Zhromažďovanie niektorých dát nám ukladajú osobitné zákony. Jedná sa napríklad o právnu úpravu o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, informácie, ktoré sú súčasťou nášho účtovníctva alebo informácie súvisiace s výkonom dohľadu nad našou činnosťou. Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, preto môžu byť z uvedených dôvodov poskytnuté tretím osobám ako napr. naším audítorom a štátnym orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou.

 • Plnenie zmluvy alebo pre prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby

Informácie sú využívané na plnenie záväzkov, ku ktorým sa BLS zaviazal v zmluve, t.j. uzatvorenie zmluvy, poskytovanie služieb a plnenie ostatných povinností BLS vyplývajúcich zo zmluvy. Takýmito prípadmi je napríklad poskytovanie údajov poisťovniam v prípade škodových udalostí alebo výmena osobných údajov medzi BLS a poskytovateľmi asistenčných a servisných služieb. V prípade ak, sa osobné údaje spracúvajú na právnom základe plnenia zmluvy, je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. Bez poskytnutia osobných údajov však nemusí byť možné poskytnutie niektorých služieb, prípadne samotné uzatvorenie zmluvy alebo môže dôjsť k sťaženiu našej vzájomnej komunikácie a poskytovania služieb.

 • Oprávnený záujem BLS a oprávnených záujmov tretích osôb

Sú tiež momenty, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov v tomto prípade je zaistenie ochrany nášho majetku pred odcudzením, spreneverou, zničením alebo poškodením, vymáhanie pohľadávok, ako aj posúdenie bonity našich klientov.

 • Váš súhlas

Podmienkou spracúvania osobných údajov na tieto účely je slobodný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov.

Na základe Vášho súhlasu Vám napríklad zasielame Newsletteru s obchodnými informáciami, informáciami o produktoch, akčných ponukách, ponuky nových služieb, súťaží a spoločenských akciách usporiadaných, spoluusporiadaných alebo podporovaných BLS, zasielame ceny výhercom súťaží, zasielame odpovede na otázky.

Vaše kontaktné údaje môžeme použiť tiež na zasielanie informácií o využívaných službách ako napríklad upozornenia na včasnú výmenu pneumatík, zvolávacie akcie, vylepšenie existujúcich služieb a pod. Na zasielanie takýchto upozornení nepotrebujeme Váš súhlas, nakoľko sa nejedná o komerčnú komunikáciu ale komunikáciu súvisiacu s našimi zmluvnými záväzkami.

Odkiaľ sú získavané osobné údaje?

Spoločnosť Business Lease spracúva Vaše osobné údaje, pokiaľ ste nám ich sám (sama) poskytol(a). Ďalej spracúvame tiež osobné údaje, ktoré sme o Vás získali z iných zdrojov, týmito sú prevažne verejne dostupné registre, neverejné registre, policajné orgány (pokuty). Spracúvame tiež osobné údaje, ktoré sme získali z našej vlastnej činnosti.

Aké osobné údaje spracúvame?

Všeobecne BLS spracováva nasledovné osobné údaje:

 • identifikačné údaje

meno, priezvisko, rodné meno, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a štát narodenia, číslo občianskeho preukazu, klientské číslo

 • kontaktné údaje

adresa trvalého pobytu, resp. prechodného bydliska, poštová adresa, telefónne číslo (pevná linka a mobilný telefón), e-mailová adresa

 • údaje o osobnom a majetkovom stave v súvislosti s výkonom zamestnania alebo v súvislosti s posúdením bonity klienta

údaj o štátnom občianstve, dosiahnutom vzdelaní, rodinnom stave, počte detí, vlastníctve nehnuteľností, neuhradené dlhy, výška splátok, platobná disciplína, kreditné hodnotenie, exekúcie

 • kópie dokladov

kópia občianskeho preukazu, kópia vodičského preukazu

 • Cookies

Informácie o využívaných cookies sú spracované samostatne TU.

 

Poskytované služby

>>> Operatívny leasing – právnické osoby

>>> Operatívny leasing – SZČO a fyzické osoby

>>> Kupujúci vozidiel – SZČO a fyzické osoby

>>> Krátkodobý prenájom vozidla

 

Kamerové záznamy

Spoločnosť BLS má nainštalované kamerové systémy v Centre odpredaja vozidiel, na adrese Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, kde zároveň sídli i Požičovňa vozidiel. Kamery snímajú priestor s vystavenými vozidlami z dôvodu ochrany majetku BLS. Nahrávka je uchovávaná po dobu 14 dní. Po uplynutí tejto lehoty je nahrávka zmazaná. Nahrávky nie sú účelovo spracovávané. Záznam sa analyzuje len v prípade, ak došlo k poškodeniu majetku a je potrebné identifikovať páchateľa. V tomto prípade môže byť nahrávka poskytnutá orgánom činným v trestnom konaní.

Príjemcovia osobných údajov

Aby sme boli schopní poskytovať Vám objednané služby, potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje zdieľať s našimi obchodnými partnermi. Business Lease v prevažnej väčšine svojich vzťahov vystupuje v roli prevádzkovateľa osobných údajov. Niektorí z našich partnerov sú v roli sprostredkovateľov, iní tiež v roli prevádzkovateľa (príjemcu osobných údajov), ktorý Vaše osobné údaje spracúva vo vlastnom mene v súvislosti so svojou vlastnou činnosťou. Z týchto rolí a vzájomných vzťahov vychádzajú rôzne povinnosti i zodpovednosti.

Tabuľka nižšie všeobecne popisuje štruktúru vzťahov medzi spoločnosťami. Nižšie môžete zároveň nájsť podrobnejší popis jednotlivých druhov príjemcov.

Rola – SPROSTREDKOVATEĽ

Zodpovednosť: Odovzdávame len nevyhnutné údaje potrebné pre sprostredkovanie služby. So sprostredkovateľom máme jasne dohodnuté podmienky spracovania Vašich údajov a zodpovednosť za Vaše údaje leží na strane BLS.

Druh príjemcu: Outsourcované riešenia

Rola – PREVÁDZKOVATEĽ

Zodpovednosť: Odovzdávame len nevyhnutné údaje, avšak často sa Vás ešte prevádzkovateľ sám opýta na dodatočné informácie. Zodpovednosť za Vaše údaje nesú obidvaja prevádzkovatelia, každý samostatne v rozsahu v akom Vaše údaje spracúva.

Druh príjemcu: Servisy a asistenčné služby – Dodávatelia vozidiel, externé požičovne a školiace centrá – Auditorské spoločnosti – Poisťovne a sprostredkovatelia – Finančné inštitúcie a registre – Štátne, dozorné a kontrolné orgány

Outsourcované riešenia

Niektoré služby Vám poskytujeme prostredníctvom našich partnerov. Spoločnosti, u ktorých outsourcujeme činnosti, vystupujú voči nám v roli sprostredkovateľa. Ide o organizácie špecializujúce sa na určitú oblasť. Zdieľame s nimi prevažne kontaktné údaje na vodičov, a to z dôvodu nutnosti komunikácie.

Takto spolupracujeme so spoločnosťami zaisťujúcimi:

– informačný systém spoločnosti – zabezpečuje spoločnosť Business Lease Nederland B.V., Sparrenheuvel 10, 3708 JE Zeist, Antwoordnummer 6049, 3700 VB Zeist, Holandské kráľovstvo

– vyhodnotenie stavu vozidla,

– prieskum spokojnosti vodičov,

– poskytovatelia webových služieb (zber dát cez elektronický formulár),

– call centrum (priame spojenie s operátorom pre objednanie vozidla klienta do servisu) zabezpečuje spoločnosť Crystal Call, a. s., Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 880 805.

– cestnú asistenciu (priame spojenie s operátorom pre pomoc klientovi na ceste v prípade neplánovanej poruchy vozidla alebo poistnej udalosti) zabezpečuje spoločnosť Autoklub Slovakia Assistance s.r.o., Bosákova 3, 851 04 Bratislava, IČO: 31 370 977.

Servisy a asistenčné služby

Niektoré údaje ako meno, e-mail a telefónne číslo zdieľame so servismi a asistenčnými firmami preto, aby Vás mohli kontaktovať a riešiť Vašu aktuálnu situáciu. Kontaktné osoby od Vás často zbierajú ďalšie potrebné informácie. Servisy a asistenčné služby sú voči nám v roli prevádzkovateľa. Za Vaše údaje zodpovedajú všetci zúčastnení prevádzkovatelia.

Dodávatelia vozidiel, externé požičovne a školiace centrá

Dealeri, externé požičovne vozidiel a školiace centrá (škola šmyku ai.) vystupujú voči BLS v roli prevádzkovateľa. Poskytujeme im prevažne kontaktné údaje na vodičov z dôvodu odovzdania vozidla alebo dohodnutia stretnutia.

Audítorské spoločnosti

V BLS sa pravidelne uskutočňuje finančný a interný audit. Snažíme sa neposkytovať osobné údaje, ale v prípade, že sú osobné údaje súčasťou finančných dokladov, je ich poskytnutie nevyhnutné.

Poisťovne a sprostredkovatelia

V prípade poistnej udalosti sú údaje potrebné k likvidácii poistnej udalosti poskytované poisťovni alebo sprostredkovateľom, ktorí poistnú udalosť likvidujú.

Finančné inštitúcie a registre

Na overenie kredibility klienta zdieľame potrebné údaje s registrami a oprávnenými finančnými inštitúciami (nebankový register klientských informácií).

Štátne, kontrolné a dozorné orgány

Môže nastať situácia, že údaje musíme poskytnúť entitám, ktorým má BLS podľa právneho predpisu povinnosť poskytnúť osobné údaje sám od seba alebo na ich žiadosť – napríklad orgány činné v trestnom konaní, orgány finančnej správy, exekútori.

Ako dlho sú osobné údaje uchovávané?

Vaše údaje uchovávame len počas nevyhnutnej doby (kým nie je naplnený účel spracúvania osobných údajov), alebo po dobu uloženú zákonom. Dáta zozbierané pre účely likvidácie škody mažeme po vyriešení a likvidácii poistnej udalosti. Údaje týkajúce sa alebo súvisiace so zmluvným vzťahom uchovávame po dobu 4 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu. Bližšie informácie o dobách uchovania údajov sa nachádzajú pod odkazmi na jednotlivé vzťahy, ktoré s BLS máte.

Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, osobné údaje sú uchovávané po dobu do odvolania súhlasu. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred jeho odvolaním. V prípade odvolania súhlasu môžu byť osobné údaje aj naďalej spracúvané, ak sú spracúvané na iný účel a na inom právnom základe.

Aké mám voči BLS práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

V prípade, že budete chcieť uplatniť niektoré z Vašich práv alebo budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa Vašich osobných údajov, ktoré v spoločnosti Business Lease spracovávame, kontaktujte nás na emailovej adrese: osobneudaje@businesslease.sk.

Voči spoločnosti Business Lease môžete uplatniť nasledujúce práva vychádzajúce z nariadenia GDPR:

–           Právo odvolať súhlas

Dotknutá osoba má právo na odvolanie svojho súhlasu, ktorý v minulosti BLS udelila.

–           Právo prístupu k spracovávaným osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či sa o nej spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak BLS osobné údaje spracúva, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

–           Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych údajov. Je dôležité aby sme o Vás spracúvali správne a aktuálne osobné údaje, preto toto právo využite pri každej zmene vo Vašich údajoch a túto nám oznámte.

–           Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba môže požadovať aby jej boli poskytnuté osobné údaje, ktoré sa o nej spracúvajú na základe súhlasu a/alebo zmluvy a sú spracúvané automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Môžete požiadať o prenesenie týchto osobných údajov priamo k inému prevádzkovateľovi, a preto , v prípade aj je to technicky možné, BLS prenesie Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

–           Právo na obmedzenie spracúvania

V prípade uplatnenia tohto práva BLS zváži, či sú vzhľadom na okolnosti dané dôvody pre obmedzenie spracovania. V prípade, že bolo spracovanie obmedzené, je spracovanie osobných údajov možné len z dôvodov stanovených právnym predpisom.

–           Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

V prípade uplatnenia tohto práva BLS zváži, či ďalšie spracovanie údajov prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu údajov.

–           Právo na výmaz osobných údajov

Toto právo si môžete uplatniť, ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky: údaje a) už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, b) odvoláte súhlas na spracúvanie osobných údajov, c) osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti a neprevažujú legitímne dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu, d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne. 

Ak by boli vaše osobné údaje zverejnené a vy si uplatníte právo na vymazanie, BLS vymaže takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň bude BLS informovať príjemcov Vašich osobných údajov, že došlo k uplatneniu práva na vymazanie a mali by vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.-        Právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania

Toto právo je možné uplatniť len v prípade, ak by mala dotknutá osoba byť predmetom procesu rozhodovania založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania. V prípade uplatnenia tohto práva BLS zváži, či nie sú dané dôvody stanovené právnym predpisom, ktoré takýto postup oprávňujú.

–           Právo podať sťažnosť dozornému úradu

Pokiaľ BLS neprijme opatrenie, o ktoré dotknutá osoba požiadala pri výkone svojich práv, má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12820 07 Bratislava, tel.: +421/2/ 3231 3214, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Toto prehlásenie bolo vydané dňa 25.5.2018

Vyhlásenie o používaní súborov „cookie“

Čo je to súbor „cookie“? 
Webové stránky spoločnosti Business Lease využívajú súbory „cookie“. Súbory „cookie“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači, tablete alebo smartfóne. Niektoré z týchto súborov „cookie“ sú nevyhnutné na to, aby webová lokalita fungovala pre vás optimálne; ostatné nám pomáhajú zlepšovat túto webovú lokalitu alebo nám umožňujú ponúkať lepšie používateľské nastavenie.

Typy súborov „cookie“
Spoločnosť Business Lease používa informácie, ktoré zbiera prostredníctvom súborov „cookie“ pre nasledovné účely:

funkčné účely: kvôli zjednodušeniu vašej navigácie na webovej lokalite Business Lease
analytické účely: kvôli analýze používania webových stránok Business Lease; Umožňuje nám to vidieť, ktoré stránky sú navštevované najviac a odkiaľ pochádzajú chybové hlásenia; za účelom zabezpečenia, aby naše služby optimálne vyhovovali vašim požiadavkám
testovacie stránky/prvky stránok umožňuje nám to prispôsobiť našu webovú lokalitu vašim želaniam a používateľským návykom
 • Zoznam súborov „cookie“ spoločnosti Business Lease
 • Tu nájdete zoznam súborov „cookie“ používaných na webových stránkach spoločnosti Business Lease.

Zoznam ďalších súborov cookies používaných v spolupráci s tretími stranami

Nástroj/cookies: Google Analytics trackovanie

Čo zbiera alebo spracuváva? Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach, retencia návštev, aké zariadenie použili pri návšteve, geografická lokalita, operačný systém používateľa, poskytovateľ internetového spojenia a ďalšie.

Za akým účelom? Optimalizácia webového sídla, vyhodnocovanie efektivity zdrojov návštev, optimalizácia marketingových činností, vyhodnocovanie výkonnosti webových stránok, segmentácia návštevníkov.

 

Nástroj/cookies: Google Analytics remarketingové publiká

Čo zbiera alebo spracuváva? Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach, retencia návštev, aké zariadenie použili pri návšteve, geografická lokalita, operačný systém používateľa, poskytovateľ internetového spojenia a ďalšie.

Za akým účelom? Segmentovanie návštevníkov, opätovné oslovenie pomocou Google AdWords platformy.

 

Nástroj/cookies: Google AdWords remarketingový pixel

Čo zbiera alebo spracuváva? Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach.

Za akým účelom? Remarketingové kampane v AdWords.

 

Nástroj/cookies: Facebook like/share tlačidlá

Čo zbiera alebo spracuváva? Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach, retencia návštev, aké zariadenie použili pri návšteve, geografická lokalita, operačný systém používateľa, poskytovateľ internetového spojenia a ďalšie.

Za akým účelom? Umožňuje likes a shares na FB nástenke návštevníka, optimalizácia FB kampaní.

 

Nástroj/cookies: Facebook remarketingový pixel

Čo zbiera alebo spracuváva?  Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach, retencia návštev, aké zariadenie použili pri návšteve, geografická lokalita, operačný systém používateľa, poskytovateľ internetového spojenia a ďalšie.

Za akým účelom? Optimalizácia a vyhodnocovanie FB kampaní, remarketingové kampane.

 

Nástroj/cookies: Mailchimp – zápis do newsletteru

Čo zbiera alebo spracuváva? Email

Za akým účelom? E-mailové kampane

 

Odstránenie súborov „cookie“
Viac informácií o zapínaní a vypínaní súborov „cookie“ a ich odstraňovaní nájdete vo funkcii Pomocníka vášho prehliadača.

Zmeny vo vyhlásení o používaní osobných údajov a súborov „cookie“

Keďže sa legislatíva používania osobných údajov a súborov „cookie“ z času na čas mení, toto vyhlásenie o používaní osobných údajov a súborov „cookie“ rovnako podlieha zmene. Odporúča sa preto vyhlásenie pravidelne kontrolovať.

Otázky?
Ak máte akékoľvek otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o tomto vyhlásení o používaní osobných údajov a súborov „cookie“, sme vám k dispozícii. Tel.: +421 2 5810 3810, e-mail: osobneudaje@businesslease.sk.

Kontaktujte nás