ZMENY V ŠTANDARDE IFRS 16

Od januára 2019 sa zmenia pravidlá účtovania lízingu pre všetky spoločnosti, ktoré zostavujú výkazy podľa IFRS. Postup účtovania lízingu upravuje štandard IFRS 16.

Čo je IFRS 16 a aký by mohol mať vplyv na vašu spoločnosť?

Nový štandard pre finančné výkazníctvo upravujúci účtovanie lízingu bude mať zásadný vplyv na vykazovanie výnosov, majetku a záväzkov mnohých spoločností a zmení klasifikáciu výdavkov a peňažných tokov do takej miery, že vykázané výsledky a s tým súvisiaci vplyv na testovanie záväzkov sa môžu značne líšiť.

Hoci IFRS 16 sa vzťahuje až na obdobia od 1. januára 2019, veritelia a ich firemní dlžníci by mali začať vyhodnocovať jeho potenciálny vplyv už teraz, aby sa vyhli prekvapeniam pri jeho implementácii. Môže mať vplyv na súčasné rokovania týkajúce sa budúcich zmluvných záväzkov, mechanizmov akumulovania hotovosti, štruktúr manažérskych stimulov a podobne.

 

Dôležité zmeny:

Záväzok vo výške rovnajúcej sa výške nájomného sa bude vykazovať v súvahe spolu so zodpovedajúcim majetkom s právom užívania

Majetok sa bude odpisovať rovnomerne po dobu trvania danej lízingovej zmluvy

Úroky sa budú účtovať vo výkaze ziskov a strát na základe znižujúceho sa zostatku

V tejto novej situácii sa môžu odlišovať účtovné výhody transakcií predaja a spätného prenájmu

 

5 dôležitých otázok

 

  1. Aký vplyv bude mať implementácia štandardu IFRS 16?
  2. Koho sa týka?
  3. Aké existujú možnosti na zmiernenie potenciálneho vplyvu?
  4. Je výhodné použiť v súvislosti s jeho implementáciou IT nástroje?
  5. Aké sú ďalšie kroky?

Kontaktujte nás